تبلیغات
حجاب آینه نور و رحمت

حجاب آینه نور و رحمت
تقدیم به چادر خاكی مادرمان فاطمه الزهراسلام الله علیها 
نظر سنجی
نظرتون درباره این وبلاگ چیه متشكرم؟

لینک های مفید

یادداشت های یک دختر چادری

 آیامیدانیم كه لباس وفرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ كه همان بینش ونگرش ما به هستی وجهان پیرامونمان است آن قدر اهمیت دارد كه تمام ارزشها وروش ها والگوها ورفتارهای فرد واجتماع را دربرمی گیرد.

پس اعتقادما براین شد كه فرهنگ هرجامعه وكشور وملتی درشكل وكیفیت بسیاری ازجنبه های محسوس وملموس زندگی آن قوم وملت وجامعه، تاثیر قوی دارد. جهانی كه مردم می سازند ودرآن زندگی می كنند بنابرفرهنگ آن جامعه است، اگر اینچنین نبود، تمام جوامع حاضر دردنیا باید یكسان می بودند.

حال این فرهنگ حاكم برجامعه ازجمله مواردی را كه پوشش می دهد، لباس افراد آن جامعه است. فرهنگ هرملتی آینه ای است كه اگر درآن بنگریم نوع پوشش افراد آن جامعه را می بینیم.

رابطه لباس وفرهنگ آن قدر قوی است كه ما یك فرد خارجی ویك فرد ایرانی را ازسبك لباس پوشیدنشان تشخیص می دهیم، وآن فرد بالباسی كه برتن دارد می گوید: من كیستم وازكجا آمده ام وبه كدام فرهنگی تعلق دارم.

حال كه معلوم شد غیر از موارد جغرافیائی، اقلیمی، اقتصادی، حرفه ای و... فرهنگ هم اثرمی گذارد، به اهمیت این مسئله پی می بریم.

 

            1- تفاوت فرهنگ غربی وغیر غربی:

ما دربالا گفتیم كه فرهنگ برپوشش افراد جامعه اثرگذار است، حال می خواهیم این مطلب را اثبات كنیم به اینگونه كه هنگامی كه جوامع مختلف را نگاه می كنیم می بینیم كه لباس افراد كاملا باهم فرق می كند.

لباس ایرانیان، ازجمله روستائیان، عشایر وطوایف مختلف آنان ازجمله كردها، لرها، بختیاریها، قشقائیها، ولباس زنان آنان كه كاملا دورمانده ازفرهنگ غربی است، لباس روحانیون، لباس كشورهای همسایه ازجمله اعراب، زنان هندی، افغانی، پاكستانی، قبایل یمن ومراكش وغیره.

باكمی دقت درنوع لباس این افراد درمی یابیم كه یك نقطه اشتراك درتمام این لباسها به چشم می خورد وآنهم بلند بودن، گشادبودن، ودراكثرجاها ساده بودن است.

حتی اگر به پوشش مردم ایران وخیلی كشورها قبل ازورود اسلام هم بنگریم می بینیم كه لباسهای آنان بلند وگشاد بوده است.

حال نگاهی می اندازیم به كشورهای اروپائی وآمریكائی ونوع لباس آنان. به نظر شما چه می بینیم؟ نقطه اشتراك درلباس این جوامع چیست؟ تنگ وچسبان وكوتاه.

علت چیست؟ چرا كشورهائی كه تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار نگرفته اند نقطه اشتراك آنان گشادی وبلندی وسادگی است اما كشورهایی كه تحت تاثیر فرهنگ غرب قرارگرفته اند نقطه اشتراكشان تنگی وكوتاهی است؟

ازخیلی افراد كه این سئوال پرسیده می شود می گویند همانطوركه غرب پیشتاز درپیشرفت وتكنولوژی هستند دراین مورد هم غرب پیشتازبوده وكشورهائی كه لباس بلندوگشاد می پوشندازفرهنگ وتكنولوژی عقب مانده اند.

آیا این سخن درست است، شرقیانی كه لباس بلند وگشاد تولید می كنند، نمی توانند لباس تنگ وكوتاه تولید كنند آیا این سخت تراست ؟ آیا فكرشان نمی رسید؟ آیا درست است تنگی وكوتاهی را نشانه پیشرفت وتكنولوژی دانست؟

ماباید علت را درجای دیگر جستجوكنیم.

2-رابطه لباس غربی به فرهنگ غربی:

منشا لباس تنگ وكوتاه غربی فرهنگ غربی است وفرهنگ غربی منشاش مادیت است نه معنویت. جائی كه مادیات حكم فرما باشد ومعنویت كه روح الهی است حكم فرما نباشد، لباس كوتاه وتنگ می شود. برای جلب توجه جنس مخالف، برای ایجاد شهرت، وبرای عقب نگهداشتن دنیا ازپیشرفت.

دنیائی كه فقط لذت را درهمین چهاردیواری می داند واعتقادی به خدا ندارد ومی گوید:«تاخدا را زیرچاقوی جراحی خود نبینم وجود اورا تصدیق نخواهم كرد»لباس را تنگ وكوتاه می كند كه آخرین حد لذت را درهمین جا تجربه كند. این طرز تفكروجهان بینی حتی درآثار ومسجدها ونقاشی های غرب هم دیده می شود.1

فصل دوم : سرمایه داری ولباس

غیراز بینش وفرهنگ غربی، سرمایه داری غربی هم به نوع پوشش غرب كمك كرده وآن را به این وضعیت نمایانده است.

همان بینش مادی وغیر معنوی كه جز ازشهوت وخوشی وخواب وخوراك دورترنمی رود، یك نظام اقتصادی راهم متناسب بااین بینش ایجاد كرده وآنهم مصرفی بارآوردن جوامع وافراد، مانند زندگی حیوانات.2

این نظام اقتصادی وسرمایه داری توانسته است جنسیت زن راهم دراختیار بگیرد، وزن را مانند كالای تبلیغاتی دراختیار گرفته وبرای نشان دادن الگوها ومدهای خود، پوشش را برتن واندام زن می كندودررسانه ها نشان می دهد تاجنسی كه تولید كرده به فروش برسد.

پس زن درجوامع غربی جدی وارد جامعه نشده، حتی آنجا كه وارد مرحله تولید واقتصاداست، بازهم به چشم یك كالا ویك مانكن حضور دارد وبه این چشم به او نگاه می شود. زن درجوامع غربی یك جسم تماشائی ومرد یك چشم است.

 

          1 - مدسازان واقتصاد

مدسازانی كه اكنون درغرب ارائه الگو ومدل می كنند همه ازجانب سرمایه داران حمایت می شوند وبه عطش سیری ناپذیرغربیان پاسخ می دهند، وازضعف اخلاقی درجامعه غربی بهره می گیرند برای پركردن جیب خود.

وضعیت اقتصادی افراد نشان دهنده طبقه آنها درجامعه است. مدسازان ازاشراف وثروتمندان استفاده می كنند وسعی می كنند باارائه بهترین وگرانترین مدها استفاده كننده آنهم ازحس برتری جوئی وانگشت نما شدن طبقه اشراف برای نشان دادن لباس وظاهر خود به افراد دیگر جامعه. بنابراین مدسازان كاملا سوء استفاده می كنند ازاین طبقه ومد ارائه می كنند ودرقبال آن بالاترین قیمتها را ازاین افراد دریافت می كنند.

 

2-تاریخ غرب ولباس

غیرازنظام سرمایه داری واقتصاد حاكم برجامعه غرب، تاریخ غرب هم اثر مستقیم برپوشش غربیان دارد. اگر كلیسا ازدواج را امری مخالف با معنویت محسوب نمی كرد.

شاید عكس العمل غرب این نبود. اگر قدیسانی، ازقبیل سن ژروم، نام دین تبلیغ نمی كردند    «با تبر بكارت درخت زناشوئی را فرواندازید»3

امروز درمغرب زمین به نام بی دینی درخت زناشوئی را با تبربكارت فرو نمی انداختند.

دركنار این عقیده فرویدیسم است كه اصالت وشخصیت انسان را براساس غریزه جنسی محك می زند، وانسان را برسرراه این غریزه آزاد ومختار می گذارد، ودرمقابل این عقیده برداشتهائی كه به وجود می آید مانند آزادی، وقتی خدا نباشد همه كارجایز است و... باعث به وجود آمدن پوشش غربی است، كه این پوشش خود جلوه ای است ازاین عقایدو فرهنگها.

فصل سوم: رابطه لباس با فرهنگ اسلامی:

1-تفاوت فرهنگ غربی واسلامی

نكته بارز درفرهنگ غرب وفرهنگ اسلامی بنابر تعریفی است كه ازاسلام دارند. همانطور كه گفتیم فرهنگ غربی به زن به چشم یك كالا نگاه می كرد كه هربهره ای ازآن بردن آزاد است، اما اسلام به زن وبه طوركلی به انسان شخصیت می دهد شرف وعزت اورا به انسا ن بودنش می داند، بنابراین برای اینكه انسانیت او حفظ شود برایش حد ومرزهائی قائل شده كه اگر درچهارچوب این مرزها حركت كند وپا فراتر نگذاردانسانیتش، گوهر وجودش حفظ می شود.

یكی ازاین حد ومرزها، غریزه جنسی است، اسلام برخلاف غرب دراین مورد انسان را بطور كلی آزاد نگذاشته بلكه برای او مرزهائی قائل شده كه انسان نباید ازآن مرزها پا فراتر گذاردوازآنطرف هم ازدواج را ممنوع نكرده است، برای اینكه این غریزه فقط درازدواج كردن زن ومرد می خوابد وآرام می شود. یكی ازمرزهائی كه مرتبط بااین غریزه است، پوشش صحیح ومناسب است، پوششی كه تحریك آن درمقابل نامحرم وهنگام حضور دراجتماع بنا شده اما درهمین جا هرگونه پوششی را درمقابل شوهر حلال وجایز دانسته است.

البته باید به این نكته خاطرنشان كنم این كه ما می گوئیم پوشش صحیح ومناسب، آن پوشش غربی وپوشش تنگ وكوتاه نیست وپوشش فرهنگ اسلامی وشرقی را تایید كردیم به این معنا نیست كه پوشش بلند وگشاد عشایررا برتن كنیم وبگوئیم این فرهنگ ماست، نه بلكه با توجه به ضوابط تعیین شده دراین مورد عمل كنیم . همانطور كه درروایات ما آمده بهترین لباس هرزمان، لباس اهل آن زمان است همین مطلب را می گوید. باید دید لباس اهل آن زمان چیست؟ نه، چون اكثرافراد لباس نامناسب می پوشند بگوئیم این لباس اهل آن زمان است نه.

«امام رضا علیه السلام می فرمایند: دوستداران بی بضاعت من دوست دارند كه من روی نمد بنشینم ولباس درشت بپوشم، درحالیكه زمان ما این را نمی پذیرد.»4

2-چرا جامعه ما تحت تاثیر غرب قرار گرفته:

ما كه فرهنگی اسلامی داریم، معنویت درجامعه ما حكمفرماست، ما انسان را فقط جسم  نمی دانیم، پس چرا ما اكنون گرایش به بی حجابی وفرهنگ غرب داریم ؟ چرا ما هرمدی كه ازطرف غرب ارائه شود را تن پوش خود قرار می دهیم، هرلحظه به هرشكلی درمی آییم؟ علت چیست؟

اگر ریشه یابی ما خیلی قوی باشد باید به قبل وزمان حكومت شاه بنگریم . آن زمان كه فرهنگ غرب دركشور ما رواج پیداكرد به دستور رضاخان بی حجابی قانون كشور شد، فقط درجامعه زنان بی حجاب با الگوی غربی حضور داشتند، اما زنان معتقد وبا ایمان كه حاضرنبودند پوشش خودرا عوض كنند درخانه محبوس بودند بنابراین الگوی جوانان ما همان زنان حاضر شده درجامعه بودند وعفت وحیا وپوشش اسلامی درخانه ها حبس شده بود.

دوم اینكه افرادی كه تمایل به غرب وفرهنگ غربی داشتند تمام سعی خودرا كردند كه بازارما، فرهنگ ما، مغازه های پوشاك ما، واردات ما، همه غربی شود وشد. حال اینجا وظیفه ماست كه درمقابل این هجوم بایستیم وخود مد اسلامی ارائه دهیم، تا صورت غربی را برخاك بمالیم.

اگرما مسلمانیم، باید ظاهرمان نشاندهنده این باشد، ظاهر باید همواره درحجاب باشد تا باطن جلوه حقیقی خودرا حفظ نماید وفقط براهلش جلوه كند.

 

بیان فرضیه وجواب به آن

درآخر این تحقیق به عنوان خاتمه تحقیق به جواب فرضیه ای می پردازم كه درطرح تحقیق آنرا بیان كردم وآن هم این بود كه چرا ما اكنون با وجود اینكه جامعه مسلمان داریم، پوشش مناسب ومطابق بادستورات اسلام نداریم ونمی توانیم به جوانانمان تفهیم كنیم كه نباید برده غرب باشند؟ وازخود استقلال ونوآوری درتولید لباس داشته باشند.

البته قسمت اعظم این پرسش دربخش آخر تحقیق جواب داده شد اما بطور خلاصه بایدگفت: ما تا نتوانیم روحیه تسلیم وعبودیت خودرا تا سرحد اعلای آن پرورش دهیم همیشه به همین گونه كه هستیم می باشیم، ما باید بنده واقعی خداوند باشیم تا آنچه را كه ازما خواسته عمل كنیم كه آن هم رجوع به روایات وآیات قرانی است تا بفهمیم كه خداوند ازما چه خواسته.

مسئله بعداینكه ما باید ازخود خلاقیت ونوآوری داشته باشیم، تا بتوانیم درمقابل فرهنگ غرب بایستیم وهمان طور كه آنان هرروز به ما مد والگو ارائه می دهند ماهم همین كار را بكنیم، ما باید آنقدر غنی وبی نیاز شویم كه جوانان ما اغنا شوند ودیگر به فرهنگ غربی روی نیاورند.

آنچه را كه درنزد جوانان ما پوشش سخت وزشت است، آسان وزیبا كنیم، درمدارس خود دردانشگاهها، با ارائه مد والگوی اصیل وصحیح، الگو ومد غرب را كه ناصحیح است برچینیم.

فرزندان خودرا ازكودكی با اسلام ودستوراتش آشنا كنیم، ازكودكی لباس مناسب برتن اوكنیم، نه آنكه وقتی بزرگ شد وشخصیت او به گونه ای ناصحیح شكل گرفت، آنگاه به فكر اصلاح بیفتیم.

 

                     «به امید روزی كه ما فقط برفرهنگ غنی خود تكیه كنیم.»

 

محقق: راحله طباطبائی یزدی

استاد راهنما:خانم رحمت آبادی

پی نوشتها:

1- رك. فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی . حدادعادل . انتشارات مهروش . چاپ پنجم. ص 28-27-26

2-فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی .حداد عادل. انتشارات مهروش .چاپ پنجم .ص 29. رك.

3-اخلاق جنسی دراسلام برجهان غرب . استاد مطهری. برگرفته ازفرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی . حدادعادل. ص36.

4-میزان الحكمه . محمد ری شهری. ج11. ص 5289. حدیث 18085

 http://www.m-narjes.org/
طبقه بندی: حجاب،
[ پنجشنبه 11 آذر 1389 ] [ 09:19 ق.ظ ] [ یا فاطمه الزهرا(س) ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

(((حجاب برتر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب)))

شما خیال کرده‏اید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم، فرضاً آن مقنعه‏ی کذایی و آن لباسهای و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ و همانهایی را که در قرآن هست، درست کردیم، دست از سر ما بر می‏دارند؟ نه


آنها به این چیزها قانع نیستند؛ آنها می‏خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً این‏جا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل می‏شد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابی نداشت؛ حتّی در این‏جاها وقتی نوبت به این کارها می‏رسد، بی‏بندوباری خیلی بیشتر هم می‏شود؛ کمااین‏که در زمان شاه، بی‏بندوباری‏یی که در همین شهر تهران و بعضی دیگر از شهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود!

زن معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در این‏جا آن‏طوری نبود. آن‏طور که دیده بودیم و شنیده بودیم و می‏دانستیم و مناظری که از آن وقت الان جلوی نظر من هست، انسان واقعاً حیرت می‏کند که چرا بایستی این‏گونه بشود؛ کمااین‏که در خیلی از کشورهای متأسفانه عقب‏مانده‏ی مسلمان و غیرمسلمان هم همین‏طور است. بنابراین، باید بدقت و با نهایت کنجکاوی و بدون اغماض، مسائل ارزشی را رعایت کرد.
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت عکس